14-08-2018 15:53 KARS

Kars Valiliği'nden İhale Duyurusu

Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Kars Barajının Rezervuar Alanında Kalan ve DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Tarafından Kamulaştırılan Boğazköy Sınırları İçindeki Ağaçlar'ın satış ihalesine çıktı.

Kars Valiliği'nden İhale Duyurusu

T.C.

KARS VALİLİĞİ

MERKEZ İLÇE VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

 İHALE İLANI

İlimiz Boğazköy ve Susuz Çamçavuş Köyü Sınırları İçindeki Kars Barajının Rezervuar Alanında Kalan ve DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Tarafından Kamulaştırılan Boğazköy Sınırları İçindeki Ağaçlar, Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine Gelir Getirmesi Amacıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü (Açık Artırma) ile satılacaktır.

İhale Kayıt No:2018/23

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği-Hükümet Konağı

Kat:3 Merkez/KARS

b) Telefon ve faks numarası

: 0474 223 10 02-212 11 74 - Faks: 0474 223 10 09-212 30 13

   

2-İhale konusu işin

 

a) Niteliği, türü, miktarı

:3000 Adet Kavak (1.483,65 Ton)

b) İşin süresi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) gün olup sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:17/08/2018Cuma günü - Saat 10.30

 

4-Satışa Konu Taşınıra İlişkin Diğer Bilgiler:

 

SIRA NO

CİNSİ

MİKTARI

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT TUTARI

BULUNDUĞU YER

1

Kavak

 

 

3000 Adet (1.483,65 Ton)

 

 

50.340,24 TL

1.510,21 TL

Kars İli Merkez İlçesi Boğazköy Köyü

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.Gerçek Kişiler için;

a) Teklif Mektubunu,

b) Nüfus Cüzdan Örneği,

c) Onaylı İkametgâh Belgesi,

d) İmza Sirküleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat,

g) İmzalanmış Şartname Eki Liste,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge.

i) İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (odaya kayıtlı olanlar için)

4.2.Tüzel Kişiler için;

a) Teklif Mektubunu,

b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Tebligat için Adres Beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Muhammen bedelin % 3’ündenaz olmamak üzere geçici teminat,

g) İmzalanmış Şartname Eki Liste,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge.

4.3.İdari Şartnamenin 13’üncü maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.5.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.6.İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.7.İstekliler tekliflerini muhammen bedel üzerinden vereceklerdir.Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir.

5- İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

6-İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.(b), (c), (d), (e), (i) ve/veya 4.2.(b), (c), (d), (e) maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7-İhale dokümanları Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde ücretsiz olarak görülebilir. Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine ait Halk Bankası Kars Şubesindeki TR69 0001 2009 4800 0005 0000 16 nolu hesabına ihale dokümanı satış bedeli olan 50,00TL (Elli Türk Lirası) yatırılarak aynı adresten ihale dokümanı satın alınabilir.

8-Teklifler 17/08/2018 tarihinde saat 10.30’akadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Kars Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olup noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

11-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.

13-İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır.

14-İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

14-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

15-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.

                                                                                                                                   

İlanen Duyurulur

Serdar DEMİRHAN

Vali a.

Vali Yardımcısı

Birlik Müdürü
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER KARS HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Çok İyi
İyi
Fena Değil
Kötü